Obsah

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Světovina – IROP – Zkvalitnění a rozšíření dopravní infrastruktury“ 

Alokace výzvy:  29.935.679,53, Kč

Příjem projektů:  14.12.2020 (od 14,00 hodin) - do 30.04.2021 (do 14,00 hodin)

Seminář pro žadatele: S ohledem na aktuální opatření proti šíření nemoci Covid 19 nebudou do 31.01.2021 probíhat semináře pro žadatele prezenční formou. Případné dotazy směřujte na tel.č. 608 921 227nebo e-mail: simona.slajfercikova@seznam.cz. V případě příznivé situace proběhne seminář pro žadatele v únoru 2021. Bližší informace budou zveřejněny na této webové stránce spolu s prezentací k předmětné výzvě. Níže je prezentace pro práci v el. prostředí MS2014+.
Prezentace k semináři 
Prezentace k MS2014+

Přílohy výzvy MAS
1. Text výzvy č. 6 
2. Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 
3. Kritéria věcného hodnocení 
4. Interní postupy IROP od 31.8.2019 
5. Obecná pravidla - aktuálně platná verze 
6. Přílohy obecných pravidel 
7. Specifická pravidla - aktuálně platná verze 
8. Specifická pravidla - přílohy 
9. Text 53. výzvy IROP 
10. Kontrolní list FN a P 
11. Kontrolní list VH 
12. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina 
13. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina 
14. Vzdání se práva na přezkum hodnocení 
15. Převodní tabulka nominálních a reálných cen k CBA analýze 
16. Jednotný formulář žádosti o přezkum hodnocení 


Schválení výzvy, hodnocení a výběr projektů
Zápis z jednání VK dne 14.10.2020 
Zápis z jednání PV dne 14.10.2020 

Zápis z VK - hodnocení projektů 
VK - etické kodexy členů VK 
Souhrnný KL - Horní Bělá 
Souhrnný KL - Město Kralovice 
Souhrnný KL - Město Plasy  
Zápis z PV - výběr projektů 
PV - etické kodexy členů PV