Obsah

Výzva č.1 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

MAS Světovina o.p.s. vyhlašuje 13. prosince 2017 svou 1. výzvu PRV.
Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7.
Příjem projektů bude probíhat v kanceláři MAS - Na Potocích 221 v Radnicích
ve dnech 2.ledna - 16. ledna 2018.
Podrobná informace pro žadatele jsou součástí výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

 

Seminář pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů pořádá MAS Světovina o.p.s. dne 19. prosince 2017 od 9 hod. v Ekocentru Radnice (Na Potocích 221) a od 13 hod. v Kulturním domě v Dobříči.

 

Pozvánka na seminář

 

Výzva č. 1 - znění

Mapa území MAS

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

 

Přehled fichí:

Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků

Fiche č. 2 Lesnická infrastruktura

Fiche č. 3 Zemědělská infrastruktura

Fiche č. 4 Pozemkové úpravy

Fiche č. 5 Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche č. 6 Neproduktivní investice v lesích

Fiche č. 7 Investice do lesnichkých technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Vyskytnou-li se potíže se zobrazením souborů fiche ve Vašem prohlížeči, pdf soubor stáhněte do počítače a použijte k otevření poslední verzi programu Adobe Reader.

 

Pravidla pro žadalete PRV (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)

 

Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 6 - Vyjádření ÚHUL k projektu výstavby nebo rekonstrukce lesní cesty

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 8 - Potvrzení krajské veterinární správy

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č. 17 - Čestné prohlášení de minimis

Příloha č. 19 - Průvodní list k LHP

 

Dokumenty MAS:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina na období 2014-2020

Interní postupy PRV

Etický kodex

 

Užitečné dokumenty a odkazy:

Registrace žadatele do Portálu farmáře

Instrukce pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře

Počet obyvatel v obcích

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Pravidla povinné publicity PRV