Obsah

Výzva MAS č. 4 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Termín vyhlášení výzvy: 21.01.2019

Termín příjmu žádostíod 04.02.2019 do 22.02.2019 do 15,00 hodin – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá prostřednictvím Portálu farmáře

Semináře pro žadatele: 
22.01.2019 ve 13 hodin v KRALOVICÍCH
v zasedací místnosti Městského úřadu Kralovice, Manětínská 493, Kralovice

24.01.2019 od 9 hodin v RADNICÍCH
v Ekocentru Na Potocích 221, Radnice

 

Pozvánka na seminář

 

Výzva č. 4 - znění

Mapa území MAS

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

Seznam přijatých zádostí - Výzva č. 4 PRV

 

Přehled fichí:

Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků
Fische č. 1 - Instruktážní list pro vyplnění žádostí

Fiche č. 2 Lesnická infrastruktura
Fische č. 2 - Instruktážní list pro vyplnění žádostí

Fiche č. 3 Zemědělská infrastruktura
Fische č. 3 - Instruktážní list pro vyplnění žádostí

Fiche č. 4 Pozemkové úpravy
Fische č. 4 - Instruktážní list pro vyplnění žádostí

Fiche č. 5 Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fische č. 5 - Instruktážní list pro vyplnění žádostí

Fiche č. 6 Neproduktivní investice v lesích
Fische č. 6 - Instruktážní list pro vyplnění žádostí

Fiche č. 7 Investice do lesnichkých technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Fische č. 7 - Instruktážní list pro vyplnění žádostí

Vyskytnou-li se potíže se zobrazením souborů fiche ve Vašem prohlížeči, pdf soubor stáhněte do počítače a použijte k otevření poslední verzi programu Adobe Reader.

 

Pravidla pro žadatele 19.2.1 s platností od 30.10.2018 (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla MAS s platností od 30.10.2018  (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)

Pravidla pro MAS - Pravidla pro změny strategií s platností od 18.7.2018

 

Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 6 - Vyjádření ÚHUL k projektu výstavby nebo rekonstrukce lesní cesty

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 8 - Potvrzení krajské veterinární správy

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č. 17 - Čestné prohlášení de minimis

Příloha č. 19 - Průvodní list k LHP

 

Dokumenty MAS:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina na období 2014-2020

Interní postupy PRV

Etický kodex

 


Pro bližší informace: 

manažer PRV: Mgr. Simona Šlajferčíková, Simona.Slajfercikova@seznam.cz, 608 921 227


 

Užitečné dokumenty a odkazy:

Registrace žadatele do Portálu farmáře

Instrukce pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře

Počet obyvatel v obcích

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Pravidla povinné publicity PRV

 


Prezentace - Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Světovina 22.1. a 24.1.2019


 

Hodnocení a výběr projektů:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Světovina 18.4.2019

Zápis z jednání PV MAS Světovina 23.4.2019

Zápis z jednání Programového výboru 31.7.2019

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Světovina 31.7.2019