Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Cisterciácké klášterní krajiny

Název projektu: Cisterciácké klášterní krajiny

Registrační číslo projektu: 22/000/1931b/231/000001

MAS 1:  MAS Rozkvět, z.s. (koordinátor projektu)
MAS 2 : MAS Světovina o.p.s. (spolupracující subjekt)
MAS 3 : Havlíčkův kraj, o.p.s. (spolupracující subjekt)
MAS 4 : MAS Buchlov, z.s. (spolupracující subjekt)

Popis projektu a cílů projektu. Vazba na SCLLD:
Cílem projektu je především zhodnocení společného kulturního dědictví zapojených regionů MAS jako významného rozvojového potenciálu pro ekonomický růst venkovských regionů a zvýšení povědomí o tomto kulturním dědictví ve vztahu k místu i komunitě, a to i v celostátním měřítku, cisterciácké kulturní krajiny jsou pro zapojené subjekty společným kulturním dědictvím ojedinělého charakteru.
V rámci projektu budou realizovány:
A. terénní workshopy: osvětové a volnočasové akce s praktickými ukázkami v terénu, dokladující využití kulturních krajin ovlivněných v minulosti působením cisterciáckých klášterů v místě, jako forma interpretace a inventarizace cisterciáckých kulturních klášterních krajin;
B. workshopy zaměřené na osvětu veřejnosti: informační a kulturně-osvětové akce prezentující kulturní dědictví regionů spolupráce vyplývající z historické přítomnosti cisterciáckých klášterů v místě a jejich přínosu pro vznik a rozvoj komunit v průběhu historie;
C. tematické workshopy a konference: osvětové akce zvyšující povědomí o působení cisterciáckých klášterů v místě a jejich přínosu pro kultivaci krajiny, rozvoj architektury, kultury i lidského vědění v řadě oborů, zkušeností i hodnot využitelných pro místní rozvoj v řadě oblastí.
Na základě realizace těchto akcí budou vytvořeny společné výstupy ve formátu série informačně-osvětových tiskovin a publikací, včetně elektronických.
Tyto formáty akcí a společných výstupů dostatečně osloví veřejnost a zajistí srozumitelnost (prostředky sdělení), akceptaci (ztotožnění se s myšlenkami kooperující sítě spolupráce cisterciáckých klášterních krajin, zastřešených MAS) a zvýší atraktivnost (motivace ke spolupráci, návštěva místa, sdílení dobré praxe) pro širokou veřejnost.
Hlavní cílovou skupinou projektu je veřejnost, na kterou je zaměřen fokus všech aktivit projektu.
Spolupracující subjekty v rámci spolupráce vytvoří společnou síť v souladu s principy LEADER s maximálním zapojením místních komunit, a vytvoří tak optimální podmínky pro dlouhodobou udržitelnost vzájemné spolupráce i místní dopady projektu.
Výstupy projektu budou sdíleny všemi zapojenými subjekty a zpracovány formou tiskovin informačně-osvětového charakteru, s praktickým využitím v průběhu realizace projektu spolupráce.
Část výdajů projektu bude realizována formou sdílených výdajů, vyplývajících ze smluv s dodavateli uzavřených sdružením objednatelů tvořeným KMAS (MAS1) a spolupracujícími MAS (MAS2, MAS3, MAS4). V souladu se smlouvou o spolupráci bude u těchto zakázek vystupovat KMAS jako zástupce sdružených zadavatelů/ objednatelů.
Činnosti realizované přímo spolupracujícími subjekty v rámci projektu umožní zabezpečit provedení projektu vlastními lidskými zdroji.

Projekt Spolupráce PRV s názvem "Cisterciácké klášterní krajiny", je v souladu s cíli Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět, z.s., Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina, o.p.s., Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Buchlov, z.s.; všechny tyto strategie komunitně vedeného rozvoje mají své pilíře založeny mj. na efektivním a udržitelném využití místního kulturního a přírodního dědictví, rozvoji místní kultury i ekonomiky, aktivním zapojováním a
participaci veřejnosti a veřejného, neziskového i soukromého sektorů, a také vnitřní růst místního partnerství a vytváření kooperací.

 

Výsledkem projektu bude dosažení zvýšení povědomí o společném kulturním dědictví cisterciáckých klášterních krajin, a to jak ve vztahu k místu a místní veřejnosti (komunitě) a aktérům místního rozvoje (veřejný i neziskový sektor, a soukromý sektor v řadě oborů), tak v celostátním měřítku., a to díky zrealizovaným projektovým akcím a vytvořeným společným výstupům projektu.
V rámci projektu vzniknou tyto konkrétní (fyzické) výstupy ve formátu tiskovin a publikací, včetně elektronických: brožura, mapy, pracovní listy, zpěvník, sborník, plakáty; 
e-book (pouze elektronický formát).

Plánovaným výsledkem projektu je dosažení veřejného povědomí o spolupráci cisterciáckých klášterních krajin a jejich hodnoty, vytvoření povědomí o příslušnosti konkrétní cisterciácké klášterní krajiny k síti spolupracujících cisterciáckých klášterních krajin, nominovaných na označení pečetí EHL (European Heritage Label) Evropské komise, i vzájemná propojenost a soulad komunikačních kanálů spolupráce s využitím moderních technologií.
Výsledkem projektu je také fakt, že výstupy projektu a jejich formáty dostatečně osloví veřejnost a zajistí srozumitelnost (prostředky sdělení), akceptaci (ztotožnění se s myšlenkami kooperující sítě spolupráce cisterciáckých klášterních krajin, zastřešených MAS) a zvýší atraktivnost (motivace ke spolupráci, návštěva místa, sdílení dobré praxe) pro širokou veřejnost.

 

Status projektu: Projekt byl schválen k podpoře.

Zdroje financování: PRV

Celkové výdaje na projekt (dle žádosti): 3.367.073 Kč

Doba realizace: do 30.12.2022

Plakát Cisterciáci

Název projektu: Cisterciácké klášterní krajiny

Číslo operace: 19.3.1

Název operace: Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny

Cíl operace: Podpora projektů založených na spolupráci v rámci členského státu, projektů založených na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích.

EU

Leader

„Znalému věř: víc najdeš v lesích než v knihách, dřevo a kameny tě naučí víc, než můžeš slyšet od učitelů.“

sv. Bernard z Clairvaux

 

Putujte s námi krajinami, které utvářeli cisterciáčtí mniši.

 

Pozvánky na jednotlivé akce:

4.11.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD -  pozvánka na terénní workshop 

3.11.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD -  pozvánka na konferenci

2.11.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD -  pozvánka na workshop - formát panel - zaměřený na využití kulturního dědictví cisterciáckých klášterních krajin pro turismus, cestovní ruch, rozvoj podnikání a celkový rozvoj obcí a regionu

2.11.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD -  pozvánka na workshop - formát panel - zaměřený na oblasti edukace/osvěta/neziskový sektor.

8.10.2022 - klášterní krajina VELEHRAD - pozvánka na workshop s cyklovýletem (165 kB)

4.10.2022 - klášterní krajina VELEHRAD - pozvánka na konferenci

10.9.2022 -  klášterní krajina VYŠŠÍ BROD -  pozvánka na workshop s cyklovýletem

30.8.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD -  pozvánka na workshop zážitkové edukace pro veřejnost (147.18 kB)

11.6.2022 - klášterní krajina VELEHRAD - pozvánka na workshop inventarizace (183.5 kB)

11.6.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD - pozvánka na workshop s cyklovýletem (147.75 kB)

11.5.2022 - klášterní krajina VELEHRAD - pozvánka na workshop zážitkové edukace pro veřejnost (167 kB)

30.4.2022 - klášterní krajina VELEHRAD - pozvánka na workshop s cyklovýletem (169 kB) 

23.4.2022 - klášterní krajina  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  - pozvánka na workshop s vycházkou (147.56 kB)  

23.4.2022 - klášterní krajina PLASY - pozvánka na workshop s odbornou vycházkou (147.71 kB)

23.4.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD - pozvánka na workshop s  vycházkou  (147.64 kB)

 

Plakát A3 - povinná publicita projektu ke stažení zde. (73.28 kB)

Plakát

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“) - Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
platné od roku 2019 - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) - Podopatření 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny - Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (1.06 MB) (aktualizace: 29.11.2021) 

 

Aktualizace Příručky pro publicitu (30.11.2021) - informace (284.56 kB)příručka (1.51 MB)metodický výklad (327.19 kB)

a přílohy: 

Příloha č. 6: Licenční ujednání ke zveřejněné fotodokumentaci (audiovizuálním výstupům) - prohlášení autora - zaměstnance žadatele a výhradní bezúplatná licenční smlouva (38.51 kB) pro užití v neomezeném rozsahu

Příloha č. 7: Licenční ujednání ke zveřejněné fotodokumentaci (audiovizuálním výstupům)  - prohlášení autora a nevýhradní bezúplatná licenční smlouva (379.44 kB) pro užití v neomezeném rozsahu

a loga (užitné vzory):

logo EU - PRV (360.07 kB)

logo Leader (72.05 kB)

 

Příprava projektu spolupráce:

(pracovní návrh k odsouhlasení)  Smlouva o spolupráci (246.61 kB)

Jednací řád Koordinační pracovní skupiny (161.83 kB) (KPS)

Etický kodex (157.99 kB) (užitný vzor pro projekt)

Zápis z jednání KPS - 15.2.2022 (128.61 kB) 

Zápis z jednání KPS  - 17.1.2022  (186.21 kB)

Zápis z jednání KPS - 27. a 28.7.2021  (162.22 kB)

Administrativa projektu:

Hlavičkový papír (762.5 kB)(vzor)

Prezenční listina  (334.62 kB) na akce (vzor)

Stručná zpráva z akce (765 kB) (vzor)

Projekt ve fázi realizace.

MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III