Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Výzva pro územní samosprávné celky - oblast strategického řízení a vzdělávání zaměstnanců úřadu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 33. výzvu k předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Zaměstnanost, specifického cíle 4.1 Efektivní veřejná správa.

Dotační program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Operační program Zaměstnanost nabízí v letech 2014 – 2020 z Evropského sociálního fondu téměř 2,64 mld. EUR.
Cílem operačního programu je podpora zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy, prostřednictvím těchto prioritních os:

 • Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,
 • Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou,
 • Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce,
 • Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc.

Specifický cíl:

VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (OBCE, KRAJE A SDRUŽENÍ A ASOCIACE ÚSC)
4.1 Efektivní veřejná správa
Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Řídící orgán programu / Poskytovatel dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Stránky programu:

http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

Podporované aktivity:

4.1.1 „Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“:

 • Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace

4.1.2 „Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona“:

 • Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 • Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

Součástí projektů zaměřených na výše uvedené aktivity mohou být související vzdělávací akce, resp. softwarová řešení, apod. V případě projektů zaměřených na rozvoj metod kvality je žadatel povinen doložit jako přílohu žádosti o podporu certifikát či obdobný dokument dokládající implementaci některého z nástrojů řízení kvality, který má být dále rozvíjen. Metodu kvality je třeba uplatnit v rámci celé organizace.

Finanční alokace:

285 mil. Kč

Oprávnění žadatelé:

 • obce,
 • kraje,
 • asociace a sdružení obcí a krajů,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi – pouze základní složky integrovaného záchranného systému

Územní zaměření:

ČR bez hl. m. Prahy

Forma a výše podpory:

Podpora je poskytována ve formě nevratné přímé dotace.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je stanovena na 1 mil. Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je stanovena na 10 mil. Kč.
Vlastní podíl žadatele je vyžadován ve výši 0 – 5 %.

Konkrétní způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti
 • Nepřímé náklady (až 25 % všech výdajů)
 • Ostatní náklady vycházející z realizace výše popsaných aktivit
 • Křížové financování (max. 25 % nákladů)

Omezení v rámci výzvy:

 • Maximální délka projektu je stanovena v délce trvání 2 roky.
 • Projekt musí být ukončen nejpozději do 31.12.2019.
 • V rámci výzvy není podporováno vstupní vzdělávání úředníků dle zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je podporováno, pouze pokud je součástí oblastí vzdělávání uvedených v bodě A. specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2 této výzvy.

Harmonogram výzvy:

Zahájení příjmu žádostí: 11.2.2016
Ukončení příjmu žádostí: 11.4.2016

Dokumentace výzvy:

http://www.esfcr.cz/vyzva-033-opz

MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III