Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Akční rámec OPZ+

eu2

opz+

Informace o projektu :

Název projektu : Realizace akčního plánu pro OPZ+ MAS Světovina

Číslo projektu :   CZ.03.02.01/00/22_008/0000185

Realizace projektu : 1.5.2023 – 30.4.2026

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Obsahem projektu je realizace aktivit Akčního plánu OPZ MAS Světovina. Jedná se o rozvoj aktivit komunitního centra v Kyšicích, Komunitní tábory realizované v obci Kyšice.  Součástíprojektu je pomoc neformálně pečujícím prostřednictvím domácí hospicové péče na území MAS Světovina. Hlavním cílem projektu je zkvalitnit sociální a komunitní klima v regionu MAS Světovina. Cíle projektu vyplynuly z SCLLD 2021-2027.

 

Cílové skupiny :

Osoby pečující o malé děti 

Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Neformálně pečující

Klíčové aktivity :

Rozvoj komunitního centra v Kyšicích:

Obsahem této aktivity je činnost komunitního centra v obci Kyšice. Cílem aktivit komunitního centra je aktivizace veřejnosti do společných aktivit komunitního života v regionu, zvýšení alternativ smysluplného trávení společného volného času dospělých a jejich dětí, sdílení zkušeností a informací , posílení rodinných a mezigeneračních vazeb.

V rámci komunitního centra budou realizovány tyto aktivity :

-setkávání různých cílových skupin, které se samy organizují(otevřené kluby pro rodiče na rodičovské dovolené, kluby pro seniory, kluby pro mládež a různé zájmové skupiny)

-bezplatné zájmové volnočasové aktivity (jóga, cvičení pro seniory a rodiče s dětmi, kurzy, kroužky, vzdělávací aktivity)

- příležitostné akce v komunitním centru – výlety, sportovní a komunitní aktivity, zájezdy, dny seniorů, přednášky

-poradna – sociálně právní, psychologické a finanční poradenství

 

Komunitní venkovské tábory :

Obsahem aktivity je realizace komunitních letních táborů v obci Kyšice v době letních prázdnin. V rámci aktivity bude realizováno 5 komunitních letních táborů ročně . Aktivita cílí na socializaci a prohlubování sociálních vazeb dětí v době letních prázdnin a zároveň na podporu rodičů těchto dětí, kterým je aktivitou umožněno řešení problematiky sladění profesního a rodinného života o letních prázdninách, kdy nefungují vzdělávací ani zájmové organizace. 

 

Domácí hospicová péče :
hospic

Cílem aktivity je zvýšení míry podpory neformálně pečujících v oblasti péče, a to především o dlouhodobě nemocné a umírající členy rodiny. Pro neformálně pečující bude dostupná potřebná podpora v podobě informovanosti, edukace, sociálního, psychosociálního i spirituálního poradenství a terapie. Dalším cílem je zvýšení informovanosti a povědomí laickéi odborné veřejnosti o hospicové péči a jejím využití. Aktivita bude zahrnovat přímou podporu pečujících osob při péči o blízkou nemocnou či umírající osobu v jejím přirozeném prostředí. Zahrnuje působení mobilního odborného multidisciplinárního týmu hospicové péče, který bude pečující v procesu přímé péče osoby edukovat, jak pečovat o nemocného (vhodné zacházení, polohování, rehabilitace),jak v praxi vhodně využívat kompenzační pomůcky.Součástí aktivity je i psychologická, sociální a spirituální terapie.

Aktivita zahrnuje také letákovou informační kampaň zaměřenou na pečující osoby.

 

Partneři s finančním příspěvkem:

Obec Kyšice :

Obec Kyšice se v rámci projektu zapojuje do realizace klíčových aktivit:

Rozvoj komunitního centra v Kyšicích 

Komunitní venkovské tábory

https://www.kysice.eu/

Hospic svatého Lazara :

Hospic svatého Lazara se v rámci projektu zapojuje do realizace klíčové aktivity:

Domácí hospicová péče

https://hsl.cz/

Realizační tým projektu :

Příjemce dotace (MAS Světovina )sestavil ve spolupráci s partnery projektu  realizační tým  ze zkušených a odborných pracovníků:

Koordinátor projektu – je odpovědný za celkovou součinnost všech klíčových aktivit projektu a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými aktéry projektu i komunikaci s veřejností (zajišťuje  MAS Světovina)

Komunitní pracovník – odpovědný za zajištění a vedení komunitního centra v Kyšicích(zajišťuje MAS Světovina)

Pečující osoba - odpovědná za neorganizovaná setkávání dětí v komunitním centru (zajišťuje partner projektu Obec Kyšice)

Pečující osoby – odpovědné za děti při komunitních táborech (zajišťuje partner projektu Obec Kyšice)

Komunitní pracovník – odpovědný za příležitostné aktivity komunitního centra v Kyšicích (zajišťuje partner projektu Obec Kyšice)

Terénní sociální poradce – odpovědný za sociální poradenství v komunitním centru v Kyšicích (zajišťuje partner projektu Obec Kyšice)

Odborný konzultant - dluhové poradentství – odpovědný za poradenství v komunitním centru v Kyšicích (zajišťuje partner projektu Obec Kyšice)

Odborný konzultant psychoterapeut, adiktolog – je odpovědný za nepravidelná setkání a poradenství v komunitním centru v Kyšicích (zajišťuje partner projektu Obec Kyšice)

Paliativní sestry- odpovědné za edukativní aktivity pro neformálně pečující v rámci klíčové aktivity Domácí hospicová péče ( zajišťuje partner projektu Hospic sv. Lazara)

Psychosociální pracovník – odpovědný za terapeutickou a psychologickou podporu neformálně pečujícím v rámci klíčové aktivity Domácí hospicová péče ( zajišťuje partner projektu Hospic.sv Lazara)

Metodik pro práci s CS- odpovědný za metodické vedení aktivity Domácí hospicová péče (zajišťuje partner projektu Hospic sv. Lazara)

Administrativní tým projektu :

Finanční a projektový manažer – odpovědný za administrativní a finanční řízení projektu (zajišťuje MAS Světovina )

Evaluátor – odpovědný za evaluaci projektu

SCLLD 2021-2027

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III